Kunsthal Hof88 bannerlogo1100b

Over ons

Stichting Indigo organiseert  professionele tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst. Daarvoor maken we gebruik van  de museale ruimte van Kunsthal Hof 88.

Jaarlijks organiseren we  5 grote tentoonstellingen  met werk van landelijke, internationale en regionale kunstenaars. Behalve schilderijen, sculpturen, keramiek en sieraden, tonen we  met regelmaat ook fotografie, video, objecten en installaties.

Een van de 5 tentoonstellingen is de jaarlijkse  Fusion met Museum de Fundatie waarbij prominent werk uit de collectie van het museum  bij ons getoond  wordt.

Belangrijke terugkerende activiteiten zijn Kinderen Kijken Kunst en rondleidingen voor basisschoollleerlingen in het kader van het Kepa.
Naast de “reguliere” tentoonstellingen  bieden we Almelose amateurkunstenaars een podium in het kader van de week voor de amateurkunst.
En m.i.v. 2018 vindt de jaarlijkse expositie voor de Herman Krikhaarprijs in de Kunsthal plaats.

Indigo is voor 100% een vrijwilligersorganisatie.
De huisvesting wordt gefaciliteerd door de gemeente Almelo en  Theater Hof 88.

De kosten voor tentoonstellingen worden slechts voor een klein deel gedekt door een projectsubsidie.
Voor ons bestaan zijn we dan ook afhankelijk  van de giften van donateurs.  Donateur worden?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze tentoonstellingen? Stuurt u ons dan een email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt zich via deze weg ook altijd afmelden.

Privacyverklaring

Foto's en plattegrond van de kunsthal

 

 Film 10 jaar Indigo van Aad van der Valk  youtube


Technische realisatie www.prudento.com

Bewaren

Doelstelling Indigo

In de statuten staat vermeld dat de Stichting Indigo Almelo exposities van hedendaagse en toegepaste kunst met regionale uitstraling in de gemeente Almelo en omgeving organiseert.

Zowel het werk van toonaangevende kunstenaars uit het oosten des lands als dat van andere Nederlandse en buitenlandse kunstenaars wordt geëxposeerd.

De exposities van Stichting Indigo Almelo in de Kunsthal van HOF 88 zijn in de afgelopen tien jaar voor inwoners van Almelo en daarbuiten een begrip geworden als het gaat om aansprekende tentoonstellingen van een hoog niveau.

De Stichting kent alleen vrijwilligers. Deze krijgen geen enkele beloning. Aan enkele vrijwilligers wordt een onkostenvergoeding toegekend.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08193354. Rekeningnummer: NL42ABNA0627021190

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Indigo Almelo bestaat uit:

  • Rita Bergsma, voorzitter
  • Annie Weusthuis, secretaris
  • Gerrit Slaghuis, penningmeester
  • Willem Rauwerdink, public relations
  • Hanny Niessen, bestuurslid en coördinator ad interim

Kunstcommissie
Hanny Niessen
Ineke Pezie
Ulco Proost

 

Vrijwilligers
Alle werkzaamheden binnen Indigo worden verricht door in totaal 17 vrijwilligers.
Zo  kennen we  suppoosten, vrijwilligers voor de inrichting van de tentoonstellingen, administratieve zaken, schoonmaakwerkzaamheden, bardiensten bij openingen, publiciteit en hand- en spandiensten.

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Als u belangstelling en enige affiniteit hebt met kunst nodigen we  u van harte uit een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2017

Algemeen

 Het bestuur van de Stichting Indigo ziet terug op een jaar met een aantal opvallende veranderingen: niet zozeer wat de aanpak van de exposities in Kunsthal Hof88 betreft, maar meer in de personele bezetting die het mogelijk maakt om zo’n keer of 5 à 6 per jaar een kwalitatief goede expositie ‘neer te zetten’.

De ‘moeder’ van Indigo, Hanny Niessen, heeft namelijk bij de start van het winterseizoen afscheid genomen als coördinator. Zij coördineerde niet alleen, maar voerde ook veel zelf uit. Zó veel dat in haar opvolging slechts kon worden voorzien door twee coördinatoren aan te stellen! Eén voor de aansturing van de vrijwilligers en allerlei logistiek zaken, Hans Vat, en één voor de selectie van kunstenaars en het invullen van het expositieprogramma, Ineke Hofste.

Hanny was vanaf de oprichting van Indigo, al weer meer dan een decennium geleden, samen met Ineke Pezie, de bezielende motor achter alles wat Indigo deed en uitstraalde. Gelukkig is Indigo Hanny nog niet helemaal kwijt: zij blijft deel uitmaken van het bestuur en kan vanaf die plek haar expertise nog volop inbrengen.

Er konden in 2017 weer een aantal mooie exposities worden georganiseerd. Daarvoor is niet alleen de tomeloze inzet van de vrijwilligers nodig, maar ook geld. Veel geld, tenminste voor een Stichting als Indigo die het qua inkomsten voor het overgrote deel moet hebben giften (van een aantal toonaangevende bedrijven in Almelo, zoals Panalytical, Kroonoil en Cogas), donaties en subsidies. In het verslagjaar mochten wij twee substantiële bijdragen ontvangen: één van de Stichting Almelo Promotie en - op de valreep - één van het Stadsfonds Almelo. Dankzij deze substantiële bijdragen is het mogelijk om telkenjare weer de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Het kunnen beschikken over twee coördinatoren blijkt al snel zijn vruchten af te werpen: nieuwe initiatieven liggen inmiddels op de ontwerptafel en er is meer tijd en aandacht voor het over het voetlicht brengen van Indigo bij de inwoners van (regio) Almelo en daarbuiten.

Gelukkig kon ook in 2017 de samenwerking met museum de Fundatie bestendigd worden en, net als in voorgaande jaren, bestond voor ouders de gelegenheid om met (kleine) kinderen naar kunst te komen kijken. Zij krijgen tegen geringe betaling een rondleiding ‘op maat’. Daarvan werd 8 keer gebruik gemaakt.

Ook werden de exposities bezocht door leerlingen van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, door leden van diverse clubs, door deelnemers aan zomer- en weekendscholen. Al deze bezoeken worden professioneel begeleid.

Het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA) heeft twee keer met honderden leerlingen medegebruik gemaakt van onze exposities.

De contacten met de directie van Hof88 waren ook in 2017 plezierig en constructief. Omdat het aantal bezoekers bij de openingen gestaag toeneemt wordt voor de vernissages met regelmaat uitgeweken naar de kapel van het Hof88 complex.

Als te doen gebruikelijk participeerde Indigo ook in 2017 in de activiteiten van Kunststappen: de openstelling van galeries en dus ook van de Kunsthal van Hof88 op de eerste zondag van de maand. Ook waren diverse exposities - tijdens de pauze - te bezichtigen voor de bezoekers van de concerten van de Stichting Kamermuziek Almelo.

De exposities

Indigo 62
15 januari t/m 2 april
Recent afgestudeerden aan de AKI te Enschede, met werk van Ilonka Bannink, Willemijn Calis, Bolanos Reekers, Nancy de Graaf, Jennifer de Graaff, Elmar Ipskamp, Juliane Menke en Cees Smidt.
Aantal bezoekers 987 + 190 leerlingen via KEPA en diverse rondleidingen.

Indigo 63
9 april t/m 28 mei
Lotje de Lussanet en Peter van den Akker
Aantal bezoekers 461 + 440 kinderen via KEPA
Het gesprek met de kunstenaars trok 80 bezoekers

In de week van de amateurkunst van 1 t/m 11 juni werd een expositie van de Jeugd Kunst Academie Twente en Schildergroep Kaliber gefaciliteerd.
Aantal bezoekers 122

Indigo 64
18 juni t/m 27 augustus
Museum de Fundatie in Zwolle met werk van Jan Cremer, Pieter Henket, Paul de Reus, Henk Visch, Jef Diederen en Alexandra Schabracq, alsmede in de tuinzaal een expositie van de winnaar van de Heartfundprijs van Heartpool: Helena Hoogenraad.
Aantal bezoekers 678 + 2x een rondleiding en kinderen van de zomerschool

Indigo 65
10 september t/m 5 november
Kees Stoop
Aantal bezoekers 1069

Indigo 66
12 november t/m 28 januari 2018
Stofwisseling met werk van Gertie Bijkerk, Anne van den Heuvel, Jantine Koppert, Nahrin Malki en Wilna Simpelaar.
Aantal bezoekers ultimo 16 december 2017: 465

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Indigo bestond op 31 december 2017 uit:

Harm Jan Wibbens, voorzitter
Hanny Niessen, lid
Gerrit Slaghuis, penningmeester
Willem Rauwerdink, publieke relaties
Henk Zielhuis, secretaris

Februari 2018

Jaarrekening 2017

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN                                                                                                       
De stichting is opgericht op 2 april 2009.

Tenzij anders wordt vermeld vindt de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat plaats op basis van historische kosten.                                                       
De in de balans opgenomen vorderingen en schulden zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan het bedrag, dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen c.q.betaald.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde, van het verslagjaar , worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.                                                       

 

Bewaren

Dank aan de vele donateurs, de gemeente Almelo, Almelo Promotie, Kroon Oil, 
Panalytical en Urenco
.
Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.

Kunsthal HOF88 Elisabethhof 6 7607 ZD  Almelo     Routebeschrijving
Openingstijden:  dinsdag t/m zondag 13.30 uur.
 

Gemeente Almelo logo Almelo promotie uni
Stadsfonds Kroonoil
Malvern